Hoi !

Wij zijn de algemene voorwaarden. Lees je ons even na?

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor The Hummingbird Company met als ondernemingsnummer BE 0832.235.749. De maatschappelijke zetel bevindt zich te Hasselt. De zaakvoerster is Treesje Vanhaeren, te bereiken op vraaghet@treesjevanhaeren.be.

The Hummingbird Company is gespecialiseerd in het aanleren van technieken op vlak van SEO & WordPress. De concrete diensten en producten kunnen bekeken worden via treesjevanhaeren.be .

Artikel 2. De klant

De diensten van The Hummingbird Company zijn beschikbaar voor individuen die ouder zijn dan 18 jaar en die de hoedanigheid hebben om een wettelijk bindend contract te ondertekenen. Door het ondertekenen van een contract bevestigt u dat u minstens 18 jaar oud bent en dat alle informatie die u ons geeft, inclusief naam en adres, correct en naar waarheid is.

Artikel 3. Kwaliteitsbewaking

The Hummingbird Company werkt enkel samen met gekende partners die zichzelf al bewezen hebben in de sector. Op basis van de behoeften die de hulpvraag vereist, worden enkele leveranciers geselecteerd. Enkel na een positief intake gesprek worden zij ingezet.

Artikel 4. Privacy

Door contact op te nemen met The Hummingbird Company stelt u enkele persoonsgegevens ter beschikking. Dat is in de eerste plaats uw e-mailadres, gevolgd door uw naam. Zodra u een zakelijke verbintenis met ons aangaat, worden deze gegevens uitgebreid met uw adres, telefoonnummer en BTW nummer ten einde een goede samenwerking te garanderen. Al deze gegevens worden op vertrouwelijke wijze behandeld en zullen nooit door ons openbaar gemaakt worden. Hou er evenwel rekening mee dat door het gebruik van sociale media (bij het nalaten van een recensie bijvoorbeeld) uw gegevens openbaar zijn, buiten onze wil om.

Om de goede werking van sommige diensten te garanderen kan het voorvallen dat uw gegevens doorgegeven dienen te worden aan een derde partij (denk maar aan de hostingfirma, bijvoorbeeld). Hier zal u steeds van op de hoogte gebracht worden.

Uw gegevens worden bijgehouden tot u ons verzoekt om deze te verwijderen of aan te passen. Die wens kan u kenbaar maken door een e-mail te sturen naar vraaghet@treesjevanhaeren.be .

Artikel 5. Algemene voorwaarden van derde partijen

Door het ondertekenen van de aangeboden offerte gaat u eveneens akkoord met de algemene voorwaarden van de derde partijen. In geen geval kan The Hummingbird Company aansprakelijk gesteld worden voor wat deze partijen met uw gegevens doen. Wij doen er echter alles aan om enkel samen te werken met bedrijven die voldoen aan de huidige wetgevingen.

U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens in te kijken, aan te laten passen of te laten wissen.

Artikel 6. Verantwoordelijkheid van de derde partijen

In geval van betwisting zijn de algemene voorwaarden van The Humminbird Company doorslaggevend.

Artikel 7. Getekende offerte

Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra The Hummingbird Company de door de opdrachtgever getekende offerte bij voorkeur per e-mail of via hellosign.com in haar bezit kreeg. Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Door het ondertekenen van deze offerte stemt u in met de algemene voorwaarden. Wij houden het recht voor om deze te wijzigen wanneer wij daar de noodzaak van zien en dit zonder voorafgaandelijke melding.

Artikel 8. Eén correctieronde

In het geval de opdracht ‘schrijven’ of ‘ betreft heeft de opdrachtgever recht op één ronde voor herziening en/of correctie van elke tekst. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en worden extra aangerekend volgens volgende prijsopbouw.

1ste correctieronde:GRATIS
2de correctieronde:€ 25,00
3de correctieronde:€ 50,00
4de correctieronde:€ 99,00

Als auteurscorrecties worden ook beschouwd: alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen. De gevraagde wijzigingen dienen schriftelijk overgemaakt te worden, binnen de 15 dagen.

Deze correctierondes zijn niet geldig voor het schrijven van websites.

Artikel 9. Overdracht van intellectuele rechten

The Hummingbird Company behoudt het eigendom van alle opgeleverde opdrachten tot de factuur volledig door de opdrachtgever werd betaald. Op dat moment draagt The Hummingbird Company de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media. De opdrachtgever is wel gebonden aan de bronvermelding die bij elke herproducering aanwezig moet zijn. The Hummingbird Company behoudt zich wel het recht voor om, indien relevant en niet in strijd met de vertrouwelijkheidsclausule, referenties te publiceren op haar website.

Artikel 10. Wederzijdse vertrouwelijkheid

The Hummingbird Company verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk wordt kennisgenomen. The Hummingbird Company neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de opdrachtgever te beschermen.

De opdrachtgever zal zonder toestemming van The Hummingbird Company aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van The Hummingbird Company, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 11. Wederzijdse aansprakelijkheid

Alle activiteiten die worden ondernomen houden een risico in. The Hummingbird Company is verzekerd voor haar activiteiten, maar zowel u als de derde partijen houden zich er aan zich te verzekeren tegen risico’s die u nodig acht.

Artikel 12. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht om de geleverde opdrachten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart The Hummingbird Company van elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

 

Artikel 13. Facturering

The Hummingbird Company factureert bij oplevering van het geleverde werk.

Als de correctieronde waarvan sprake in artikel 3, door de schuld van de opdrachtgever evenwel langer op zich laat wachten dan 15 dagen, heeft The Hummingbird Company het recht om het volledige bedrag te factureren voor de correctieronde plaatsvindt. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft The Hummingbird Company het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. The Hummingbird Company heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 14. Klachten binnen 8 dagen

Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, als die niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn alleen mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.

Artikel 15. Betaling binnen 15 dagen

Alle facturen moeten uiterlijk 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting – tenzij expliciet gespecifieerd, worden betaald.

Artikel 11. Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van € 150. Bovendien worden verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Artikel 13. Terugbetaling.

Zodra u annuleert nadat de offerte ondertekend werd teruggestuurd, bent u verplicht om aan alle openstaande kosten te voldoen. Dit kan zijn: het uurtarief, bestellingen geplaatst bij leveranciers,… (niet limitatief). Daarbovenop komt nog een annuleringskost van 10% van het nettobedrag van de offerte.

Artikel 12. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd. Als de partijen akkoord gaan met een uitvoering in fasen, kan The Hummingbird Company de afwerking van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 13. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door The Hummingbird Company het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Daaronder begrepen: de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht om verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 14. Rechtbank van koophandel Antwerpen – afdeling Hasselt

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van arrondissement Hasselt.

Artikel 15. Copyright disclaimer

Tijdens georganiseerde evenementen mag The Hummingbird Company foto’s / korte filmpjes opnemen om te gebruiken in haar marketing campagne, tenzij u zich hier schriftelijk tegen verzet. De privacyclausule blijft echter in tact. Er zal niemand bij naam genoemd worden (tenzij met uitdrukkelijke toestemming). The Hummingbird Company kan niet aansprakelijk gesteld worden als personen door toedoen van derden (bijvoorbeeld door het taggen van personen in beelden op Facebook) kenbaar gemaakt worden. Andere gemaakte beelden (door bijvoorbeeld een gereserveerde filmploeg of fotograaf) zijn eigendom van deze persoon / dit bedrijf. U bent gehouden aan hun algemene voorwaarden wat betreft het copyright.

Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur gekopieerd worden.